Mondelez fokuserar på det personliga ledarskapetPresenteras av: Mondelez

Livsmedelsföretaget Mondelez International fokuserar mer på den enskilde medarbetarens ambitioner och dennes kompetens än på kvotering för mångfald. I den nordiska ledningsgruppen är könsfördelningen 50/50 och i den svenska nästan lika jämn.

 

[dropcap class=”kp-dropcap”]A[/dropcap]nledningen till att vi har en stor andel kvinnor i ledningsgruppen tror jag är drivet av att vi har höga krav och fokus på utveckling av det personliga ledarskapet där förtroende, involvering och öppenhet är grundläggande och där vi pre­ mierar ett ledarskap som demonstrerar både huvud och hjärta. I tillägg ger vi stora möjlig­ heter till hög grad av flexibilitet i arbetssituatio­ nen, säger AnneLi Hene, Nordisk HR Direktör.

Malin Jennerholm är försäljningsdirektör för hela den svenska dagligvaruförsälj­ ningen i Mondelez International. Hon började redan 1996 i dåvarande Kraft Freia Marabou och har innan sin nuvarande position haft olika roller på marknadssidan.

–Här finns mycket utrymme för att ska­ pa nya egna erfarenheter och växa. Vi ställer höga krav på ledarskapet och er­ bjuder stora möjligheter till utbildning­ ar inom ledarskap, funktionell kompetens och personlig utveckling.

– Företaget har en bra metodik för att sti­ mulera ett modernt ledarskap som ser hela individen och som ger individen verktyg för att utveckla sig själv.

Mondelez har stark tro på att ett ledarskap där individen får utrymme att prestera bidrar till högt medarbetarengagemang som leder till långsiktigt bestående finan­ siella resultat.

Sara Nordsten Ahnve är vd för den danska verksamheten. Hon är civilingenjör med inriktning på industriell ekonomi från Linköping.

– Jag började med ett ex-jobb i företaget och har nu arbetat här i snart 15 år i olika positioner inom supply chain, därstort fokus har varit på att supporta verksamheten. Jag har utvecklats genom ökat ansvar för både business och männ­ iskor, vilket skapade en stark bas för mitt ledarskap in i min nuvarande roll. Det var naturligtvis ett stort spännande och utmanande steg att bli vd för Danmark, där jag har haft god hjälp av min ledarerfaren­ het från tidigare roller.

Hög förändringstakt

– Företaget har en oerhört strukturerad process kring personalutveckling och för att släppa fram medarbetare. Där har vi ett kulturkrav. Här get stora möjligheter och förändringstakten är svår att överträffa. Det är ett bolag, men jag tycker att vi alltid har fått behålla vår svenska och nordiska kultur.

Här get stora möjligheter och förändringstakten är svår att överträffa.

Utmana dig själv och utvecklas

Bland viktiga ledaregenskaper lyfter Sara fram involvering, att visa glädje och humor, vara autentisk och att skapa tillit.

– Jag gör det jag säger, vilket jag tror är viktigt att bygga ett ledarskap på, liksom förmågan att anpassa sig efter situationer. Det har krävts egen ambition och driv. Jag har ju velat det här, har gjort val som gått i den här riktningen.

– För den som vill ta ansvar och utmana sin egen kompetens och utveckling så erbju­ der vi på Mondelez stora möjligheter, säger AnneLi Hene, Nordisk HR Direktör.

Mondelez

mondelez-logo

 

 

Mondelez International är ett internationellt livsmedelsföretag som arbetar inom kategorierna kex, ost & livsmedel, tuggummi & godis, choklad samt kaffe. Bland varumärkena finns Marabou, V6, Stimorol, Gevalia, Philadelphia, Toblerone, Daim och OBoy. Koncernen omsätter 35 miljarder USD, har i Norden 1500 anställda och finns i Sverige i Upplands Väsby och Gävle. www.mondelezinternational.se