Ny förvaltning i Malmö – Vi ska göra skillnad

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör.

Funktionsstödsförvaltningen är den nya förvaltning som nu tar ett samlat grepp för att ge stöd och service åt barn och vuxna med funk­tionsnedsättningar av olika slag.
– Den nya förvaltningen samlar en mängd yrkeskategorier med kvali­ficerade arbetsuppgifter, kan ta ett bättre helhetsgrepp och göra skillnad för många berörda i kommunen, säger förvaltningsdirektör Annelie Larsson.

När nu Malmö stad avvecklar stads­områdesförvaltningarna skapas tre nya fackförvaltningar.

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen och LSS­-beslut, LSS­-boenden för barn och vuxna, daglig verksamhet, boendestöd, habilitering/rehabilitering, insatser enligt hälso-­ och sjukvårdslagen, led­sagning/avlösning, sysselsättning, mötesplatser med mera. Man kommer att jobba tvärprofessionellt för att hjäl­pa individer till sysselsättning och arbete.

– Vi sätter stort värde på att skapa dialog med brukarföreningar och god samverkan med andra aktörer i sam­hället som regionen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen ­allt för att till­sammans nå målet: ett så gott och själv­ ständigt liv som möjligt för brukaren, säger Annelie Larsson och fortsätter:

– Vi kommer att kunna kraftsamla kring frågor som rör funktionshinder­området och sätta extra fokus på att ut­veckla kommunens ansvar för social­psykiatrin. Vi vill också stärka hälso­situationen för målgruppen, ­det är känt att de inte får en jämlik vård. Internt kommer vi också att kunna arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning och utveckla samarbetet med univer­sitet och högskola.

 

Malmö stad

Den nya funktionsstödsförvaltningen bildas 1 maj och har 2400 medarbetare. Dess målgrupp är personer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar.

Yrkeskategorier som arbetar inom förvaltningen är stödassistenter, stödpedagoger, omsorgspedagoger, socionomer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter, boendestödjare, kvalitetsutvecklare och strateger inom stabsfunktioner som ekonomi, IT, HR och kommunikation.

Vill du veta mer?

www.malmo.se/LSS, funktionsstod.fsf@malmo.se 04034 93 00

Läs mer på www.malmo.se